โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ“ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ โรงเรียนปากห้วยไม้งาม โรงเรียนป่ามะม่วง   โรงเรียนป่ามะม่วง โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ ปากห้วยไม้งาม

1 2 3 4 5 9