โครงการ “ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยี และสารสนเทศ” ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2563 จัดประชุมโรงเรียนที่ร่วมโครงการ“ส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ” จำนวน 20 โรงเรียน ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน โรงเรียนวัดสันป่าลาน โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ โรงเรียนปากห้วยไม้งาม โรงเรียนป่ามะม่วง

 

โรงเรียนป่ามะม่วง

โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน

โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

โรงเรียนบ้านทุ่งกะเชาะ

ปากห้วยไม้งาม